Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN DE TESTER BV (04-03-2021)

01 – Definities
02 – Algemeen
03 – Totstandkoming van de overeenkomst
04 – Prijzen en tarieven
05 – Levertijd en termijnen
06 – Overmacht
07 – Aflevering, transport, risico
08 – Afname
09 – Herroepingsrecht en Bedenktijd
10 – Klachten
11 – Garantie en aanspraken van consument
12 – Aansprakelijkheid en verwarring
13 – Veiligheidsmaatregelen en recall
14 – Intellectueel eigendom
15 – Facturering en betaling
16 – Eigendomsvoorbehoud
17 – Toerekenbare tekortkoming en ontbinding van de overeenkomst
18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Bijlage I – informatie met betrekking tot het herroepingsrecht
Bijlage II – Modelformulier voor herroeping

 

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN DE TESTER BV 1. Definities

1. Definities

Consument:     de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en bepaalde Producten bij De Tester afneemt;

De Tester:          De Tester B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1016 BR) Amsterdam, aan Herengracht 178, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83040153;

Aanbod:         Ieder door De Tester gedaan aanbod tot het leveren van Producten;

Overmacht:   een situatie zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden;

Product(en):  de door De Tester aan Consument te leveren producten en/of diensten,  inclusief productdocumentatie, gebruiksaanwijzing en verpakking;

Website:         de website van De Tester, https://www.de-soa-tester.nl, https://www.de-medische-tester.nl, https://www.de-medische-tester.be en https://the-tester.com/          

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk Aanbod en alle overeenkomsten, waarbij door De Tester aan Consument Producten geleverd worden.
 2. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen De Tester en Consument wordt tevens verstaan elektronische communicatie.
 3. De Tester is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Zonder voorafgaande toestemming van De Tester kan Consument geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan een derde overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
      de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
      ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is

4. Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in EURO exclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders overeengekomen. De verzendkosten worden voorafgaand aan de definitieve bestelling kenbaar gemaakt.
 2. Wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is De Tester gerechtigd de overeengekomen prijs op enig moment dienovereenkomstig te wijzigen.

5. Levertijd en termijnen

 1. Bij bestellingen via de Website geldt dat artikelen, tenzij anders aangeven, uit voorraad leverbaar zijn. De Tester zal zich inspannen om een bestelling geplaatst op een werkdag vóór 12:00u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst tussen vrijdagmiddag 12:00u en maandagmiddag 12:00u geldt, behoudens feestdagen, dat De Tester zich zal inspannen om de bestelling op maandag te verzenden.
 2. Is een Product (tijdelijk) uitverkocht, dan wordt Consument hierover zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt Consument de mogelijkheid geboden om te wachten tot het Product weer beschikbaar is. Reageert Consument niet of wil hij niet wachten, dan wordt de overeenkomst door De Tester ontbonden en zal een reeds betaalde koopprijs binnen dertig dagen aan Consument worden teruggestort.
 3. Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst en zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.
 4. Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 5. Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door Overmacht, andere omstandigheden dan De Tester bekend waren, uitblijving van betaling of opschorting door De Tester van haar verplichtingen.

6. Overmacht

 1. Wanneer De Tester door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmachtssituatie was te voorzien, is De Tester gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, zulks ter keuze van De Tester, de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een eventuele ontbinding laat het recht van De Tester op betaling door Consument voor reeds door De Tester verrichte prestaties onverlet en De Tester is in die situatie nimmer gehouden tot vergoeding van schade.
 2. De Tester zal Consument zo spoedig mogelijk van de situatie van Overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zoals bedoeld in artikel 6.1 zal De Tester op een later moment alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Onder Overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor De Tester tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering van voorraden en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van De Tester kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Consument (verder) nakomt. Overmacht van De Tester’s toeleveranciers wordt tevens geacht Overmacht te zijn van De Tester.
 4. Wanneer de Overmacht aan de zijde van De Tester langer duurt dan dertig dagen is Consument bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7. Aflevering, transport, risico

 1. Levering vindt plaats op het door de Consument aangewezen adres in Nederland. De Producten zijn voor rekening en risico van De Tester tot het moment van bezorging van de Producten aan de Consument.
 2. De Tester zal uiterlijk bij levering van de Producten de navolgende informatie aan Consument toezenden:
   • Bezoekadres van De Tester;
   • Wijze waarop Consument klachten kan indienen;
   • De wijze waarop en voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht (zie hierna, artikel 9);
   • Het modelformulier voor herroeping.

8. Afname

 1. Consument is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen.
 2. Bij gebreke van afname van de Producten door Consument, behoudt De Tester zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (inclusief kosten voor opslag en vervoer) door te berekenen aan Consument.
 3. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, wanneer de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. Het opgeven van een foutief of onvolledig adres komt voor rekening en risico van Consument. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.

9. Herroepingsrecht en bedenktijd

 1. Consument kan gedurende een bedenktijd van veertien dagen de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de Producten zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Consument moet hiervoor binnen de bedenktermijn het modelformulier aan De Tester retourneren of op een andere ondubbelzinnige wijze duidelijk maken dat hij de koopovereenkomst wenst te ontbinden. Na ontvangst van het modelformulier of de ondubbelzinnige mededeling zal De Tester de ontbinding van de overeenkomst bevestigen.
 3. De hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument de Producten heeft ontvangen. Als Consument vooraf een derde, niet zijnde de vervoerder, heeft aangewezen als ontvanger, geldt dat ontvangst door deze derde beslissend is.
 4. Indien Consument meerdere Producten heeft besteld die in meerdere leveringen worden uitgeleverd, gaat de bedenktijd pas in, zodra Consument de laatste levering heeft ontvangen of, indien van toepassing, de laatste levering is ontvangen door een vooraf door Consument aangewezen derde niet zijnde de vervoerder.
 5. Consument is gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, gelijk als hij in een winkel zou doen. Als Consument de Producten verder uitpakt of gebruikt dan toegestaan of de Producten of verpakking beschadigd, is Consument aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten.
 6. Als de Producten bestaan uit hygiëne-producten, is het vanwege hygiëneregels niet toegestaan om deze Producten uit hun verzegelde verpakking te halen. Eventueel uitgepakte en aan De Tester geretourneerde hygiëne-producten zullen worden vernietigd en worden niet gecrediteerd.
 7. Consument moet de Producten met alle toebehoren en in de originele verpakking tezamen met een kopie van de factuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen, nadat hij heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden, aan De Tester terugsturen. Beslissend is of Consument de zending binnen de bedenktermijn feitelijk heeft aangeboden bij / meegegeven aan een pakketbezorgingsbedrijf. De Tester behoudt zich het recht voor om concrete instructies te geven voor retournering van de Producten.
 8. De kosten voor het terugsturen van de Producten zijn voor rekening van Consument. In het Aanbod, op de Website en in de bevestiging van de bestelling is dit ook vermeld. Consument dient zorg te dragen voor voldoende frankering van het pakket.
 9. Na ontvangst door De Tester van de geretourneerde Producten zal De Tester binnen een termijn van veertien dagen de volledige koopsom, inclusief de verzendkosten van een standaardverzending, aan Consument terugbetalen. Terugbetaling vindt plaats in dezelfde valuta en via hetzelfde betaalmiddel.
 10. Indien Consument zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden, kan er geen ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden en zal de koopprijs niet worden terugbetaald.

10. Klachten

 1. Consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd.
 2. De klacht dient voorzien te zijn van alle relevantie informatie om de klacht goed te kunnen onderzoeken zoals datum van aflevering, adres waar de Producten zijn afgeleverd, een gedetailleerde beschrijving en motivering van de klacht en eventueel relevant beeldmateriaal. Tevens is Consument gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en op eerste verzoek aan De Tester te retourneren.

11. Garantie en aanspraken van Consument

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  1. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en met uitzondering van producten waarvoor een kortere houdbaarheidsdatum geldt, garandeert De Tester gedurende drie maanden na aflevering de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten. Dit wil zeggen dat De Tester garandeert dat de Producten voldoen aan de technische specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst of het Aanbod.
  2. De Tester garandeert op geen enkele wijze dat de door haar verkochte Producten geschikt zijn voor het doel dat Consument met de Producten heeft. Het is aan Consument zelf om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, te onderzoeken of de te kopen Producten geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik van Consument.
  3. Als de prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal in samenspraak met Consument gekozen worden tussen het opnieuw toezenden van de Producten, het aanvullen van de levering of creditering voor een evenredig deel van de koopsom.
  4. Wordt gekozen voor het opnieuw verrichten van de prestatie, dan bepaalt De Tester de wijze en het tijdstip van levering. Consument zal op eerste verzoek en conform instructies van De Tester ondeugdelijke Producten op kosten van De Tester retourneren aan De Tester.
  5. Consument blijft in geval van een garantieclaim gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten. Een (terechte) garantieclaim geeft geen recht op opzegging.
  6. De in dit artikel opgenomen garantieverplichting van De Tester geldt in ieder geval niet wanneer:
   • een gebrek voortvloeit uit het feit dat De Tester onvolledige of onjuiste informatie heeft ontvangen met betrekking tot het uitvoeren van de desbetreffende overeenkomst;
   • het gebrek voortvloeit uit het feit dat Consument de Producten op een andere wijze gebruikt dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten;
   • wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van De Tester;
   • de geleverde Producten zijn aangetast door van buitenaf komende oorzaken;
   • de Consument enige uit de onderliggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens De Tester niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen.
  7. Transportkosten voor het opnieuw leveren van de Producten komen voor rekening en risico van De Tester.
  8. Voor zaken die De Tester van derden betrekt, zijn haar verplichtingen jegens Consument nimmer groter, noch van langere duur, dan de (garantie)verplichtingen van die derden jegens De Tester.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens De Tester, behalve een vordering die door De Tester is erkend, verjaart één jaar na de dag waarop Consument bekend geworden is met de schade en de aansprakelijkheid van De Tester.
 2. Consument vrijwaart De Tester voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van De Tester en derden in verband met het gebruik van de Producten op een andere wijze dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten.
 3. De Tester is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wanneer en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van De Tester of het niet-nakomen van gebruiks-, controle- en/of onderhoudsvereisten van Producten door Consument of derden.

13. Veiligheidsmaatregelen en recall

 1. Consument is gehouden onverwijld mee te werken aan (maatregelen in verband met) een veiligheidswaarschuwing, veiligheidscontroles en vervanging van de Producten om veiligheidsredenen.
 2. Consument is tevens gehouden onverwijld mee te werken aan een door De Tester geïnstigeerde recall van Producten.
 3. Eventuele schade of kosten van Consument in verband met het bepaalde in dit artikel worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde c.q. de teruggehaalde Producten, zoals in rekening gebracht door De Tester. Omzet- en winstderving van Consument worden niet vergoed.

14. Intellectueel eigendom

 1. Het is Consument niet toegestaan om tekst- en/of beeldmateriaal van de Website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Tester.
 2. Het is Consument niet toegestaan enige aanduiding omtrent (keur)merken, zoals CE-markering, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de door De Tester geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
 3. Consument zal op de Producten aangebrachte herkenningstekens niet (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of onzichtbaar dan wel onleesbaar maken.

15. Facturering en betaling

 1. Ingeval van een bestelling via de Website, dient de koopsom vooraf te worden voldaan via een van de betaalmogelijkheden op de Website.
 2. Wordt gekozen voor betaling vooraf, dan wordt de overeenkomst gesloten onder de ontbindende voorwaarde van betaling. Dit wil zeggen dat de bestelling pas verzonden wordt nadat de betaling door De Tester is ontvangen. Is betaling niet ontvangen, dan ontvangt Consument een herinnering. Blijft wederom betaling uit, dan is De Tester gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Bij betaling via overboeking dient Consument het ordernummer duidelijk in de betaling te verwerken en rekening te houden met de verwerkingstijd van de banken.
 3. In alle overige gevallen dient Consument het op de factuur vermelde totaalbedrag inclusief btw uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
 4. Betaling dient netto plaats te vinden op de door De Tester aangewezen bankrekening van De Tester. De op de bankafschriften van De Tester aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 5. Wanneer Consument niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, en Consument door De Tester is aangemaand met inachtneming van een betaaltermijn van veertien dagen, is Consument van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat Consument in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Consument gehouden tot vergoeding van wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW. Daarnaast is Consument gehouden buitengerechtelijk incassokosten te vergoeden conform de staffel van het besluit behorend bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 6. De Tester is gerechtigd overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
 7. Binnenkomende betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, boetes en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij De Tester openstaande rekeningen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Consument.

16. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door De Tester geleverde Producten blijven haar eigendom tot het moment dat Consument aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek.
 2. Consument is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van De Tester rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, De Tester toegang tot die zaken te verschaffen en De Tester onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van derden, die op voor De Tester nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten.
 3. De Tester heeft het recht aan Consument geleverde Producten die eigendom van De Tester zijn gebleven, terug te (doen) nemen wanneer Consument niet aan zijn verplichtingen voldoet of De Tester aanleiding heeft om aan te nemen dat Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Consument is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Consument. Bij terugname wordt Consument gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer.
 4. Consument is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop De Tester een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van De Tester. Consument dient De Tester hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen.

17. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding van de overeenkomst door de Tester

 1. Consument wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Consument jegens De Tester zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:
   • Consument zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een verzoek doet om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; of
   • Consument komt te overlijden; of
   • Consument enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens De Tester niet of niet geheel nakomt; of
   • Consument nalaat een aan De Tester verschuldigd factuurbedrag binnen de in de aanmaning gestelde termijn van veertien dagen te voldoen; of
   • beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Consument; of
   • een met a t/m e vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Consument,
 1. De Tester is in de in artikel 17.1 genoemde situaties gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd De Tester’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding.
 2. De Tester is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Consument in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.
 4. In geval van ontbinding is De Tester gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Consument. In een dergelijk geval zijn De Tester en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen/gebouwen van Consument te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Consument is verplicht om haar medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te nemen teneinde De Tester in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

18. Toepassenlijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechter die op grond van de Nederlandse wet bevoegd is om kennis te nemen van het geschil.

Bijlage I - Informatie met betrekking tot het herroepingsrecht

Informatie met betrekking tot het herroepen van de overeenkomst.

U kunt gedurende een bedenktijd van veertien dagen, te rekenen vanaf ontvangst van de Producten, de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden door binnen deze termijn het modelformulier aan De Tester te retourneren of op een andere ondubbelzinnige wijze duidelijk maken dat u de koopovereenkomst wenst te ontbinden. Na ontvangst van het modelformulier of de ondubbelzinnige mededeling zal De Tester de ontbinding van de overeenkomst bevestigen.

U bent gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, gelijk als u in een winkel zou doen. Als u de Producten verder uitpakt of gebruikt dan toegestaan of de Producten of verpakking beschadigd, bent u aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten. Als de Producten bestaan uit hygiëne-producten, is het vanwege hygiëneregels niet toegestaan om deze Producten uit hun verzegelde verpakking te halen.

U moet de Producten met alle toebehoren en in de originele verpakking tezamen met een kopie van de factuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen, nadat u hebt aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden, aan De Tester terugsturen. De kosten voor het terugsturen van de Producten zijn voor rekening van u als consument. U dient zorg te dragen voor voldoende frankering van het pakket.

Na ontvangst door De Tester van de geretourneerde Producten zal De Tester binnen een termijn van veertien dagen de volledige koopsom, inclusief de verzendkosten van een standaardverzending, aan u terugbetalen. Terugbetaling vindt plaats in dezelfde valuta en via hetzelfde betaalmiddel.

Indien u zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden, kan er geen ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden en zal de koopprijs niet worden terugbetaald.

Klachten over de geleverde Producten en overige correspondentie kunnen gericht worden aan info@de-medische-tester.nl.

Bedrijfsgegevens:

De Tester B.V.

Herengracht 178,

1016 BR Amsterdam

Bijlage II - Modelformulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden per mail wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:    De Tester B.V.
              Herengracht 178, 1016 BR Amsterdam

              info@de-medische-tester.nl
 • Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst herroep met betrekking tot de verkoop en levering van de volgende Producten: ____________________________________________________________________________

            ____________________________________________________________________________

 • Besteld op __________ [datum bestelling] en ontvangen op __________ [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij Producten]
 • Naam Consument:
 • Adres Consument:

 

 • Handtekening (indien op papier ingevuld):